යන්නට විදු මව් තුරුලට

Share

කෙළිකවට සිනා මැද

අහිංසක සිහින ගෙන

පා තැබූ එපින්බිම

රසඳුනකි සැමදාම

 

නුඹේ අත අල්ලගෙන

ඒ මඟේ පියමැන්න

අතීතය සැමවිටෙක

ගෙනෙයි මුවඟට සිනාව

 

පෙර මතක වෙත ඇදෙන

නිල ඇඳුම හැඳ හැඩට

නුඹ යාවි ඒ මඟේ

මා නැතිව අද තනිව

 

ආසයි අදත් මෙමට

නඟේ නුඹ හා නැවත

අත් පටලාගෙන එකට

යන්නට විදු මව් තුරුලට

 

Image Courtesy – https://bit.ly/2XdqfVk

 
Tagged : / /