මලක්  වෙන්න

Share

උදව් නැතුව කාගෙන්වත් – ඉර දකින්න ලෝබයි

උඩවැඩියා වුණත් මමත් – බිම බහින්න ආසයි

 

ග්‍රීෂ්මයේ වැලි කතරේ – දිවිය හරි ම වෙහෙසයි

කටු අතරේ පිපුණු මමත් – සීත පොදට ආසයි

 

කොච්චර සිතුවත් ඒ ගැන – හීන හුඟක් ඈතයි

ඒත් හිතෙනවා ආයෙත් – ලැබුණෙ හොඳ ම දේමයි

 

බිම මලකට වගේ නෙමෙයි – පෙනෙනා දේ බෝමයි

සමනළයන් වුණත් මුලින් – කතාව මා එක්කයි

 

කතරේ කුමරිය වෙන්නට – පින තිබුණේ මටමයි

වනමල් මැද පතොක් මලට – අගයත් හරි පොඩ්ඩයි

 

ලෝකේ ලස්සන වෙන්නේ – අපෙ ලස්සන හින්දයි

සතුට රැඳෙන්නේ අපි අපෙ – ලස්සන දුටු දාටයි

 

Image Credits: Nipuni Kadupitiya

 
Tagged : / / /