හඳ ලස්සන අහසේ තිබුණම

Share

කටුක කර්කශ අඳුරු පොළොව ද

හැඩයි පුරහඳ තිබෙන දාකට

සඳ එළිය ඇවිදින් මහ පොළොව මත

එළිය ගෙන එයි හිත පුරාවට

 

අහස උරුමයි කීව ම සඳ

සඳට බැහැ එන්න මිහිමතට

අවැසි නැහැ එන්න නුඹ

හඳ ලස්සන අහසේ තිබුණම

 

අමාවක දාක තරු පිරුණත් අහස

හිත පොළොව රූ අන්ධකාරය

අහස තරු හැඩ බැලුව ද

පොළොව හැඩ වුණේ හඳ ඇති දාට

 

අඩ සඳක් ව හෝ බැබලෙන්න

අමාවක අවසන පායන්න

අඳුරු සෙවනැලි අතර සැඟ ව හිඳ

විඳගන්න නුඹේ ලස්සන…

 

Image link: https://bit.ly/3lHKYiv

 

 
Tagged : / /