හුස්ම නවතින්න පළමුව…

Share

අවදිවන්න සිහිනයෙන්

අරුතක් නොදැන  දුවන

සිහිනයෙන්…

ගලවා දමා යටි සිත

නිරුවත් වන්න ඔබ හදවතින්…

හුස්ම ඇවිදින් හුස්ම දෙයි ඔබට

පෝෂණය කරයි ඔබව

හුස්ම යයි මොහොතකින්

වසා දෙනයන විවර කර මනස

මෙනෙහි කරමින් සැනසෙන්න…

විඩාබර දිවි මඟේ මොහොතකට

තනි වෙන්න…

සැනසෙන්න මොහොතකට

නවතින්න පෙර හුස්ම…

 

 

Written by: Iresha Welikanna

Image Courtesy: https://bit.ly/34ApeNj

 

 
Tagged : / /