උප්පත්තිය…

Share

හඬන්න කඳුළු ආවත් ඇස්වලට

ඒ කඳුළු හැමදාම පිරෙව්වේ හදවත

ලොකු පුංචි පන්තිවල දී

හැමදාම දැක්කේ ලොකු පුංචි

පන්ති අතර තියෙන පුංචි නැති

ලොකුම ලොකු පන්ති වෙනස

ඒ වෙනස එදා ඉඳන් අද වෙනකම්ම

දැක්කා එක එක තැනට සාපේක්ෂව

සමාජෙ පුළුල් වෙද්දී ඒ වෙනස

තව තව ලොකු උනා මිස පුංචි උනේ නෑ

එහි උපරිමය අද දැකලා

කඳුළුවල වේදනාව

හදවතට දැනුණා නොසෑහෙන්න

ඒත් ඒ දුක හෙට දැනෙන දුකට වඩා

පුංචි එකක් වෙන නිසාම

හදවත හිනා උනා සාප කරන්නේ නැතුව

උප්පත්තියට…

 

Image courtesy: https://bit.ly/3hC797e

 
Tagged : / / /