වඩින දෙවිවරු දුටුවද !

Share

දැනෙන නිවීම, සැනසීම කියාගන්න වචන නැති තරම්, හරිම පුදුමාකාර විඳීමක් !

ගෙව් දුරක් කප් කෙළක බියකරු නැවතුමක් පැතු සසරට
වැව් තෙරෙන් සනහවා පිවිතුරු සිල් සුවඳ යති අහසට
පව් කෙලෙස් අකුසල් සියල් තුන් සිතින් කරවා බැහැරට
මැව් පිනෙන් බල අනුහසින් දෙති සාදු නඳ මහ වෙහෙරට

රෑ මැදත් මේ තරම් සිරියක් ! කාරණා කිම හිතුවද
පෑ උතුම් දම් රසඟුලේ තෙද ඔබට මට වගෙ දැනුණද
නෑ සියන් බැතියෙන් ගැයූ බොදු පිරිත් සිරිතට බැඳුණද
සෑ රදුන් වන්දනා කරනට වඩින දෙවිවරු දුටුවද

රහස් ගොන්නකි තවම සැඟවුණු නොදුටු පරතෙර විදු ඇසින්
දහස් යුගයකි නොසැලි බබළන අචිර දෑ රඟ මිණ ලෙසින්
සහස් සක්වළ එපිට සුපිපෙන පළොල් කඩුපුල් මල් වෙසින්
අහස් තලයෙහි පිදෙන පෙළහර නිබඳ බුහුමන් නන් දෙසින්

දැනේ හැම තුඩ විසල් අසිරිය නිවුම් සුව සැනසුම ළැමේ
පිනේ මහිමෙක නෙතක රසඳුන දිලෙන රන් විදුරවි ඉමේ
දිනේ සැමකල නිමල සුපතළ කුලුණු ලෝ සත වෙත පෙමේ
අනේ අවසර මතු මතුත් ඉපදෙන්න මට හෙළ පින් බිමේ

සැලෙන දිය රැලි හෙමි හෙමින් වැව පුරා සිතුවම් මවනවා
හමන සිසිලස සුව දිදී මඳ සුළඟ තනුවක් වයනවා
දැහැන අබියස නිසොල්මන් රස දිව යහන් සරි කරනවා
නිවෙන දසුනක සැදැහැ මිහිරක අමා සුවය ම පිරෙනවා

දකින්න විඳින්න නිවෙන්න !

 

Image link: https://bit.ly/2PHiHMM

 
Tagged : / /