මතු භවයෙදී මෙමට නෙත් දෙකක් පතන්නෙමි…

Share

රෝස මල් ලස්සනයි සිතෙනවා අම්මේ
හමා එන ඒ සුවඳ බොහෝ දැනෙනා නිසා
කුරුල්ලන් ලස්සනයි හැඟෙනවා අම්මේ
ඔවුන්ගේ මිහිරි හඬ මටත් ඇසෙනා නිසා

ඔබෙ මුහුණ දකින්නට සිතෙනවා අම්මේ
ඔබේ ආදරේ මට බොහෝ දැනෙනා නිසා
හැඟෙනවා මගෙ වදන් දුකක් බව අම්මේ
ඉකිගසන ඔබේ හඬ මටත් ඇසෙනා නිසා

දිවා රෑ එකම වාගේ නමුත් මෙමා හට
ඒ වගේ නැතිව ඇති නේද අම්මේ නුඹට
තිබුණනම් නෙත් දෙකක් මාහටත් පෙර පිනට
විඳිනවා ලොව සොඳුරු දේ ගන්න මට සතුට

නෙත් දෙකක් නොමැතිමුත් මල් සුවඳ මම විඳිමි
මගේ දෙසවන් වලින් මිහිරි හැම දේ අසමි
මගෙ ඇඟිලි තුඩු වලින් ඔබෙ කඳුළු පිසදමමි
මතු භවයෙ දී මෙමට නෙත් දෙකක් පතන්නෙමි

Written By: Achini Liyanage

Image Link: https://bit.ly/2DAX0b2

 
Tagged : /