ඉතින් තනි වෙමුකෝ පොතක් ළඟ

Share

තනිවෙමුකො පොතක පිටු අතර
පවසන නිසා රසබර කතන්දර
එදා අද මෙන් හෙටත්
අලුත් වේ අපි සැවොම එක්කම
තනිවෙමුකො පොතක පිටු අතර
හමුවණා නිසා අරුමැසි බොහෝ දෙන
සැකයක් නැහැ ඉතින්
රැගෙන ඒ උන් බොහෝ පණිවිඩ
තනිවෙමුකො පොතක පිටු අතර
කියයි රිසි සේ රස විඳින්නට
නොයෙක් සිත් පීඩා සැම
දුරුකර නිවා, සිත් සනසයි පොත් හැමවිට
තනිවෙමුකො පොතක පිටු අතර
උගන්වන බැව් පැරණිම කතන්දර
අනාගතයට පිය මනින්නට
පාර පෙන්වන නිසා නිබඳ ව
ඉන්ද්‍රජාලිකයෙක්මයි ඉතින්,
සිතට තතු දෙන නිසා  ඉඟිලෙන්න
ඉතින් නැවතිලා තනි වෙමුකෝ පොතක් ළඟ
හැකි නිසා සකිසඳ විලස නිති ළඟ රැඳෙන්නට

Image courtesy ; https://bit.ly/3cSzWjN

 
Tagged : /