පෙරුම්දම් මදි වුයෙන්, නුඹෙ යසෝදරා වන්න….

Share

දහස් මතක ද සොඳුරු
පිදූ සෙනෙහස නුඹට
යට කර දමමි රළු පසින්
හද සුසානේ ඉකිලමින්
සිර කළ මුත් සිතුම්
ළං නොවන්නට නුඹ හදට
සැඟවිය නොහැකි විය
සසර ගනණක් එපිටහක බැඳි
සෙනෙහෙ නුඹට
කෙඳිරිලි හඬින් වුව
නොදෙඩු මුත් වදනක්
දෑස් හමුවී දොඩමළු වූ යුරු
මතකද නුඹට
දහස් සෙනෙහස් හැඟුමන්
ඉපදුණ ද නුඹ නමට
ඉතිරී පිටාර ගිය ද
නොපැවසූ මුත් නුඹට
නෑවිදින් ඉමි
නුඹේ හද මැදුරට
දෙනෙත් තෙමු කඳුළු බිඳු
වැර වෑයමින් පිස
බලා සැනසෙමි නුඹේ මාවත
පිරි යසසින් ද ශ්‍රීයෙන
උදා හිරු මෙන් පිපුණු
නුඹෙ සිනහ වත දැක
රිදුණ හිත හෙමි හෙමින්
පිරිමැද ගනිමි මම
පෙරුම්දම් මදි වුයෙන්
නුඹෙ යසෝදරා වන්න