රාවණා පරපුරට නින්දාවකි නුඹව

Share

කන්නගී නොවේ මා
අන් ලඳුන් සොයා යන
ආයෙමත් ලඟට එන
නුඹව තුරුලට ගන්න

සීතාව නොවේ මා
ප්‍රේමයෙන් අන්ධ වී
විශ්වාසයක් නොමැති
බැඳීමට දිවි පුදන

මනමෙ කුමරිය විලස
සසල හදකින්
චපල වී නැත නුඹට
වචනෙකින්වත් සොඳුර

මනමේ කුමරු වෙස් අරන්
රාමා මෙන් රඟන
රාවණා පරපුරට
නින්දා කරන
කෝවලන් කෙනෙකි නුඹ

Image Courtesy :  https://bit.ly/2mnSnIH

 
Tagged : / /