හිරුට පෙම් බැඳ

Share

බබලන හිරු රැස් ප්‍රභාවත්
කරයි විල් තලය කුල්මත්
බලමින් ඒ දෙස පොහොට්ටුව තඹුරුත්
හිරු රැසින් වේවි මන්මත්

නමුදු කෙලෙස ද වන්නේ විකසිත
අයිති ද හිරු රැස් තඹුරු කුසුමට
නොදෙන්න අන් මලකට ඔබෙ රශ්මිය
බලා සිටී හිරු දෙස ඒ සියපත