තේමා විරහිත වදනට සිත් රිසි වාරුවක්

Share

නෙත් සෙවූ ඔබේ රුව

හිත් කොනක සැඟවිලා…

සිත සෙවූ පෙම් හැඟුම

සිත් රැසක තනි වෙලා…

දුර ගෙවූ සුසුම් රැළ

උඩු ගුවනෙ රඳවලා…

මං ගියා මගෙ හිතට

කොහේ හෝ යනු කියා…

 

හිඳින්නට වරු ගණන්

දෙන්න මට වාරුවක්…

ගෙවෙන්නට ඇති හැඩයි

සුසුම් වරු කල්පයක්…

සොයන්නේ ඉඳහිටක

ඔබ ළයේ උණුහුමක්…

සොරාගත් තනිකමට

දෙනු කෙසේ අර්ථයක්…

 

සිත්හි බැඳි හැඟුමන්

නො සොයන්නේ කිමද…

අතරමං වූ දෙනයන

නිති පැසසූ සෙනෙහස…

තෙමනු රිසි දෙකොපුල

උණු කඳුළු වැටෙන්නට

නො හැර ඉඩ තබනුයේ…

මුවග රැඳි සිනහවක

නිරතුරු ව රැඳෙන්නට…

 

Written by: Bhagya Babaranda

Image Courtesy: https://bit.ly/3iGeBjZ

 
Tagged : / /