නුඹ ගොසින් දුර ඈත…

Share

නුහුරුයි ද පෙම් කවක
බැඳුණු හද සිත්තරුව
නොහැඟේ ද සිතුම් සැම
උණුසුමක බැඳී ගිය

පැතූ මල් යහනාව
නැසී ගොස් පරව ගිය
නෙතට උසුලනු බැරුව
කඳුළු නදියක ගිලුණ

හිත නිවන ස්වප්නයක
එළිය කරවා ලොවම
එනතුරා මග බලන
එකින් එක දින ගනින

පැතුම මා සනසවන
ඉඩ නොදේ හද විලට
සහනයක් ගෙන දෙන්න
නුඹ ගොසින් දුර ඈත…

 

Image Courtesy – https://bit.ly/2mig6d7

 
Tagged :