වරදක් නොකරම යදිනෙමු සමාවක්

Share

සෙයිලමෙ සරදම් පද නැත          නිමාවක්

සසරෙදි පෙර එකටම වුණු          පමාවක්

මිනිසත් බව ලැබුවත් ඇත      කොමාවක්

වරදක් නොකරම යදිනෙමු          සමාවක්

 

රෑ සීතල වෙව්ලනකොට තනි නො    දැනෙන්න

තුරුලු කරන් උණුහුම් සුව හැක         සලසන්න

මදුරු මකුණො හැම කරදරයෙන්      බේරන්න

අයියා ඉන්නවා මල්ලියෙ ලොවක්         දිනන්න

 

නිදියගන්න සුව                යහනක්

කුසට රසය පිරි                  අහරක්

බොන්නට පුන් දිය    දොහොතක්

නැහැනෙ අපිට කිසි        සැපයක්

 

පාසල් යන්නට බැරි වෙයි අකුරු                කරන්ට

නොමිනිස් මිනිසුන් රොක් වෙයි වරදෙ    බඳින්ට

පුංචි නුවණ විහිදුවලා ලොවම                  දකින්ට

සමාජය විසයි දරුවෙනි සුමඟෙ              ඇදෙන්ට

 

Image Courtesy :   https://bit.ly/2GVCFgG

 
Tagged : / /