බුනීල මල්…

Share

රතු බුනීල මල් පිපිච්ච

පාර දිගේ පෙති හැලිච්ච

සුදු සළුපට ඉවර වෙච්ච

රෝස මලක් මං…

 

මහ ගිනි මැද සිහිල් වෙච්ච

රෑක බලෙන් පුබුදු වෙච්ච

මතු බුදු වෙන්නට හිතිච්ච

උඹේ හිතට පියෙක් වෙච්ච

තනි අම්මෙක් මං

 

මහ එළියට අඳුරු වෙච්ච

අමාවකට එළිය වෙච්ච

දිය වැල් පොදි ගිනි වැදිච්ච

හිම කන්දක් මං…

 

කිරි සිහිනෙක තනි නොවිච්ච

ගංවතුරට එරෙහි වෙච්ච

පුපුරන කොට නිහඬ වෙච්ච

තනි අම්මෙක් මං…

 

(තාත්තෙක් නැති දරුවන් වදාපු අම්මා කෙනෙකුගේ මව් සෙනෙහසට අකුරු කළෙමි. පුවත්පත් ලිපියක අත්දැකීමක්.)

 

 

Written By: Kosala Abeykoon

Image link: https://bit.ly/3o7gwiK

 
Tagged : / /