කෙසේ කියම්ද නුඹට…

Share

කෙසේ කියම්ද නුඹට

නුඹගේ පෙම්බරාගේ පෙම්බරිය

නුඹ නොවන වග

 

කෙසේ කියම්ද නුඹට

නුඹ පෙම්බරාගේ පෙම්බරිය

එකල මගේම පෙම්බරිය වග

 

කෙසේ සිතම්ද මම

එකල ඇය මා හැරගියේ

නුඹගේ පෙම්බරා වෙනුවෙන් බව

 

කෙසේ කියම්ද නුඹට

ඇය මෙන්ම නුඹද

ඔහුට රැවටී ඇති වග

 

නොකියමි කිසිවක්  නුඹට

එනමුත් ලියමි කවියක් මෙසේ

විසඳන්නට ඉඩ දෙමි සියල්ල

කාලයටම රිසිසේ…

 

Image courtesy :

https://www.denisonforum.org/wp-content/uploads/2014/06/young-man-with-his-arm-around-one-woman-holding-hands-with-another-woman-adultery-concept.jpg

 
Tagged : / /