වංචනික පෙම…

Share

දෑසින් පෑ ඉඟිබිඟි

මිහිරි ආදර තෙපුල්

කඩ නොවන පොරොන්දු

දෑස් උකස් කළ දිවුරුම්

සිතැඟි මුසු කළ හසුන්

සොඳුරු පෙම් සැමරුම්

සිත පුදුම කළ තිළිණ

හීන පොදි ගැසූ  ඇමතුම්

මොහොතින් නතර විය…

 

සැබෑවට පෙම් කළ උන්

කඳුළු තුළ තනි කළ

හිත් පිත් නැති ලෙසින්

හදවත ඉරා කෑලි කළ

සිහින මරා දැමූ

වංචනික පෙම

තවත් බොළඳ හිතකට

සිය මව උකස් කර

දිවුරුම් දෙන්නට විය…

 

ව්‍යාජ පෙමක පැටලී

තනි හිතකට පෙම් කළ

ඒ මත්තෙම නැහුණු

පොරොන්දු රකිමින්

හීනවලට වෙර දුන් අය

පෙමට වෛර බඳින

බැඳීම් කසාය බඳු වූ

හදවත් ගලවා දැමූ

රොබෝවරුන් බඳු විය…

 

Written by : Yasumi Anjana

Image Courtesy : https://shutr.bz/2PwkOiK

 
Tagged : / / /