සබඳ , අපි කඳු නගිමු

Share

ලොබින් බැඳුණු මල් සුවඳින් සිහිසුන් වී

දිවයුරු නැගෙන පෙරඹර දසුනින් මත් වී

සකුණ මියැසියෙන් පිබිදී හද විල තුටු වී

සබඳ අපිත් නගිමු ද කඳු , සිත් මල් පේවී ?

 

ආදර කන්ද , හන්තානය , අලගල්ල

නැගුමට ලොබ බඳිමි අතැඟිලි පටලා සොඳින

දිවි ගමනේ ගිරි දුර්ග අභිමුව නොසැලී ඉන්න

උගනිමු යමක් ලබනා අත්දැකීමෙන

 

සියුමැලි නුඹට බැරි බව යළි යළි නො පවසා

කටුකයි ඒ ගමන දුක් ඇති බව නො සිතා

තවත් එකදු වදනක්වත් නො දොඩා

තරණය කරමු මේ කඳු බාධක මැඩලා

 

ජීවිතය දකින්නට ඉසිඹුවක් නැති ලොවක

හිස තුළ ගොඩ ගැසුණු නේක පැන පසෙක ලා

පල්ලම් වංගු බෝ සේ ඇති මේ කඳු නැග යන්න

සෙවණක් ව සවියක් ව මගේ දිවි මග නිති ඉන්න

 

ඉතින් සබඳ,

තවත් බලා හිඳිනු කිම ?

අපි කඳු නගිමු.

සත්තකින් ම , ඔව් එක් වරක්වත්.

 

Image courtesy : https://i.ytimg.com/vi/k5ktGnUST30/maxresdefault.jpg

 
Tagged : / /