අහඹුවක් ම විය නුඹ…

Share

සිතුළ පැසවනා
විලංගු ලත් සිතුවිලිත්,
හදෙහි තෙරපෙනා
යදමින් බැඳි හැඟුමනුත්,
චංචලයි…
නොසන්සුන්…
සිරගත ව පොරබදන
හැඟුමනුත්,
සිතුවිලිත්,
නොනිමි සටනක, නුහුරු විලසක…
මුසපත් ව දපනයෙන්,
ආලයේ මිරිඟුවෙහි…
නො නැවතී ඇවිලවෙන
හද විමන,
සිත් අරණ,
නිවා සනහනු, කෙලෙස කිකලෙක…
අහඹුවක් ම විය නුඹ,
නිමක් නැති අවසානයක…

 

Written by: Nishen Malinda

Image link: https://bit.ly/3w7UKhg

 
Tagged : / /