ණයගැතියි අප ඔබට…

හමා එන පවන් රැල් සොම්නසින් විඳින්නට පුරා ලක් දෙරණ මත සිනා කැන් නඟන්නට එක මවුගෙ දරුකැලක් ලෙසින් ... Read more

මතු භවයෙදී මෙමට නෙත් දෙකක් පතන්නෙමි…

රෝස මල් ලස්සනයි සිතෙනවා අම්මේ හමා එන ඒ සුවඳ බොහෝ දැනෙනා නිසා කුරුල්ලන් ලස්සනයි හැඟෙනවා ... Read more
Tagged : /