හඬ මුසුවෙන් රස මැවූ ඔහු…

ඔබ අසූව දශකයේ හෝ අනූව දශකයේ යම් දිනයක උපත ලැබූවකු නම් රූපවාහිනී දෙබස් හඬ මුසු කළ ... Read more

මේට්ලන්ඩ් ලොවීනා තිළිණය

නොගැළපීම් මහ ගොඩක්. අසම්මතයක්. හරි පුදුම ආදරයක්, කෙළවර දුකක්..... අදටත් පවතින වටිනාම තෑග්ගක්! ... Read more
Tagged : / / /