සාලිය අසෝකමාලා පරිත්‍යාගය

සිංහල රාජාවලියේ එන පුදුමාකාරම කැපකිරීම නැතිනම් පරිත්‍යාගය. හරිම ලස්සනයි. හරිම ... Read more
Tagged : / /

දස්කොන් ප්‍රමිලා විලාපය

මහනුවර යුගයෙ පැවතිච්ච සුන්දර හැබැයි අසම්මත ආදර කතාවක්. කෙළවර දරාගන්න බැරි දුකක් ... Read more
Tagged : / / /