නැති ද තව හුරු දසුන ගැටුණේ

තබා නෙත් යුග ඈත පියසේ හෙළා සුසුමන් දුකින් බර සේ කඳුළු සැලුවෙ ද දුකින් සිතු සේ යුවල තව නැති ... Read more
Tagged : / / /

இனிய புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள்.

வானியல் ரீதியாகவும் அறிவியல் ரீதியாகவும் அளவிடப்பட்ட காலத்தைக் கொண்ட காலப்பகுதி  ஒரு தமிழ் ... Read more
1 2 3 10