අති උතුම් සුදතුම් පියතුමන්ගේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරය.

ලොව පුරා වාසය කරන කෝටි සංඛ්‍යාත කතෝලික ජනයාගේ නායකයා වන ඇති උතුම් ශුද්ධ වූ ෆ්රැන්සිස් පාප් ... Read more

පෘතුවිය මත ඇති ජලය අපේ සූර්යයාට වඩා පැරණියි

පෘතුවිය මත ඇති ජලය අපේ සුර්යයාට වඩා පැරණියි, කිව්වොත් ඔබ එය විශ්වාස කරාවිද? එක්සත් ජනපදයේ ... Read more