නුඹ තරම් සොඳුරු කවියක් නැහැනේ රාජිනී

මට සිංදු කියන්නටවත්, ලියන්නටවත් බැරි ය. නමුත් සිංදු යනු මගේ හැඟීම් සැම විට ම අවදි කරවන, ... Read more