සීකා වෛරසයෙන් වැඩිහිටි මොළයට ද බලපෑම්

සීකා වසංගතය මෑත කාලීනව ලොව පුරා පැතිර ගිය බරපතල අන්දමේ ප්‍රතිඵල ඇති කරවන රෝගයකි. මෙහි වාහකයා ... Read more
Tagged :