අනාගත වංශ කතාව…

මේ කියන්න යන්නේ පුංචි දූපතක කතාවක්.. මීට අවුරුදු කිහිපයකට කලින් මේ දූපතේ නිකන්ම නිකන් කළු දුඹුරු ... Read more

අවසානයේදී… ඔහුත් මනුෂ්‍යයෙක්ම ය.

මේ කතාවේ වස්තු බීජය වෙන්නේ, ඔහුයි. ඇත්තටම කව්ද මේ ඔහු? ඔහු මේ කතාවට එකතු වෙන්නේ මීට ... Read more

Tagged :
1 2 3