දේශගුණ විපර්යාස හා ඉපැරණි බයිසන්තියානු අධිරාජ්‍යයේ බිඳ වැටීම

ඇමරිකානු විද්‍යා අධ්‍යයනායතනයේ සම්මන්ත්‍රණ වාර්තා (PNAS) ජර්නලයෙහි පළ වූ ලිපියකට අනුව ... Read more

චංගී-4 ඉඟි කරනා සඳ මතුපිට ලියළන අනාගතය

පසුගිය ජනවාරි 3 වන බ්‍රහස්පතින්දා දිනයේ චීනය චංගී-4 යානය සාර්ථක ලෙස සඳ මතට ගොඩ බෑමට සමත් විය. මෙය ... Read more

මේ කුළ බලා ඇදෙනා තුරු පෙමින් ලැදි

සෙමින් සෙමින් ඇද හැලෙනා සීරාව ළතෙත් කර සැනසීය ගිමනේ පීඩාව වළාවක් වෙලා ඔබ මා වෙත ආව සිසිල සලසන්න ... Read more

Hands to bloom for Wasgamuwa Community

What is the most valuable gift you could give someone? It is the gift of knowledge and understanding. All around Sri Lanka are areas protected for wildlife that are home to many different but unique forms of life. The community that live with these wild ... Read more