ලොව බියෙන් සලිත කරවන Ebola මාරයා !!

 

මේ වන විට කොන්ගෝ, ගැබන්, සුඩානය, උගන්ඩාව, නයිජිරියාව ඇතුලු අප්‍රිකානු රටවල් රැසක ... Read more

Tagged : / / /

ශ්‍රි ලංකාවේ ජාතික පුෂ්පය නිල් මානෙල්ද??

  බොහෝ දෙනෙක්, මෙතෙක් කල් නිල් මානෙල් ලෙස හදුනා ගත් ශාකයත් නිවැරදි නිල් මානෙල් ශාකයත් පිළිබද ... Read more

ශ්‍රි ලංකාවේ ජාතික පුෂ්පය නිල් මානෙල්ද??

ඇත්තටම ප්‍රශ්නය අසම්පූර්ණයි.... මට අහන්න අවශ්‍ය උනේ ශ්‍රි ලංකාවේ ජාතික පුෂ්පය නිල් මානෙල්ද ?? ... Read more