අනාගත ලෝකයේ පස්වන ප්‍රවාහන ආකාරය – හයිපර්ලූප් සංකල්පය

අනාගත ලෝකයේ පස්වන ප්‍රවාහන ආකාරය ලෙස හයිපර්ලූප් (Hyper loop) සංකල්පය පිළිබඳව පර්යේශනයක මේ දිනවල ඇමරිකා ... Read more

මිනිසා වල්ගා තරුවකට යානයක් ගොඩ බස්වයි….

අභ්‍යාවකාශ ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට වල්ගා තරුවක් මතට යානයක් ගොඩබැස්වීමට රොසෙටා මෙහෙයුම යටතේ ... Read more