ඇනී අ’නෝ නොබෙල් සාහිත්‍ය සම්මානය ලබයි

ප්‍රංශ කතුවර ඇනී අ’නෝ පසුගිය දා‌ සාහිත්‍ය සඳහා වන නොබෙල් සම්මානයෙන් පිදුම් ලැබුවා ... Read more

මගෙ ඔළුව ඇතුළෙ රහස් මාළිගාවක්!

මතක මන්දිර - මනෝ මන්දිර කියන්නේ මතක තබා ගැනීමේ ක්‍රමයක්. මේ ක්‍රමය ගැන මම මුලින් ම ... Read more

Tagged : /

නර්තනාවී වෙත ලියූ චම්පු කාව්‍යයක්…

හැම ලයිට් කපන පැය දෙකාහමාරක ම මට කවි සිතිවිලි පහළ වෙනවා. හවස් යාමයේ ඉර බැස යන, සඳ ... Read more

Tagged : / /