කතුවරුන් ගැන සිතනු කුමට ද?

මියුරු වදනක අරුත නොදරන සවන්පතකට ගයනු කුමට ද? සොඳුරු දසුනක අගය නොපෙනෙන නෙතු පියන් රූ මවනු කුමට ... Read more
Tagged : /