නැවතත් වාරයක් ඒ පෙමින් වෙළෙන්නට…

හිසටත් ඉහළින් වැජඹුණු පොත් අතර ජීවිතයේ අරුත සොයන්නට තැත් කළ මට එතෙක් මා අසලට වී සිටිය මුත් ... Read more
Tagged :
1 6 7 8