සමනලියක් අයිති වෙන්නෙ සුන්දර මලකටලු

කහ සමනලියක් වගේ නුඹත් මල් වත්තට ආපු මලින් මලට ඉගිල ගිහින් රොන් උරාන බීපු අත්තටුවල චිත්‍ර ... Read more
Tagged : /