පොසොන් පොහොය, මහින්දාගමනය සහ බෞද්ධ දර්ශනය

අද පොසොන් පොහොය. වෙනදා මෙන් මෙවර විහාර භූමිය සැදැහැවතුන්ගෙන් පිරී නොගියත්, ගමක් ගමක් පාසා දන්සල් ... Read more