වෙසක් සඳ නුඹ නම්…

පහන් දැල්ලෙන් විදුලි එළියෙන් නොයෙක් පුරයන් එකලු වී ඇත ගයන බැති ගී අසන ඔබ අද සිනාසෙන්නේ කිමද ... Read more

සයුරු පතුලේ ආලෝකය – ජෛව සංදීප්තිය

2009 වර්ෂයේ තිරගත වූ Avatar චිත්‍රපටයේ Jake හා Neytiri රාත්‍රී කාලයේ එළිය විහිදුවන ශාක ... Read more