ඇමසන් සැබැවින්ම මිහි තලයේ පෙනහැලි ද?

ඇමසන් වැසි වනාන්තරය පෘථිවියේ හරිත කළාලයයි. අක්කර මිලියන 1.4 වපසරියකින් යුතු ලතින් ... Read more

Beat Air Pollution – World Environment Day 2019

World Environment day is the United Nations day for creating awareness and encouraging public to take a step forward to protect the environment. On each year it is held under a theme that draws the attention to a worldwide ... Read more

Will 3D Bioprinting lead us to a future with printed organs and tissues?

3D printing had been a recently flourished technology that was introduced to the world during late 1980. Printing real world objects by using a digital object file with the aid material ink had been the basic underlying principle in 3D printing technology. ... Read more

Green action, green thinking and green lifestyle – Green talk session 4

“Green is the prime colour of the world, and that from which its loveliness arises” - Padro Caldero
Green is the colour of life and growth. Green concepts and practices can ensure the long term survival of our planet with all its ... Read more
1 2 3