ජීවේ පොවන උල්පත ඔබයි….

බබා නැගිටලා බලන්න ඔයාට e mail එක ඇවිල්ලද කියලා.. " උදේ පාන්දර අම්මගෙ කියවිල්ලෙන් නැගිට්ට මට අම්ම කතා ... Read more
Tagged : /
1 2 3