වඩිනු මැන බුදු පියාණනි නැවතත්

සසර සරනෙමි නොදැක නිවනක් තවම සොයනෙමි සිතට සෙවනක් ලබා දෙන්නට දහම් පවනක් වඩිනු මැන බුදු පියණි ... Read more
Tagged :