ජල බිඳිති පවා උණුසුම් කළ SLUG පිහිනුම් තරගාවලිය…

නිල් දියකඳ බිඳිමින් මින් දද ලෙස    පෙරට ජය පැතුමින් එකම හඬින් ගොස    ඉදිරියට සරසවි මංගල්ලයෙ පිරි ... Read more
Tagged : / /

SLUG XIII – 2019 -இலங்கை பல்கலைக்கழக விளையாட்டு போட்டிகள்

இலங்கை பல்கலைக்கழக வரலாற்றில் அதி உன்னதமான விளையாட்டு போட்டி தொடரான SLUG XIII ,கடந்த வாரம் ,ஆவணி ... Read more
Tagged : /

තියුණු තරග මැද SLUG හොකී පිටිය උණුසුම් වෙයි.

එකම කිරුළක බලාපොරොත්තුවෙන් රොද බැඳුණු ශ්‍රී ලාංකේය සරසවි විද්‍යාර්ථීන්ගේ මහා කෙළි ... Read more

Tagged : / /

සරසවි කරලියේ මහා කෙළි මංගල්‍යය ඇරඹෙයි…

ඔද තෙද එඩි බල පානා සොහොයුරු දම් පොබ කරනා රොද බැඳ කිතුගොස නගනා පිළිමල් බල බිඳ දමනා සැම ... Read more