හඬ මුසුවෙන් රස මැවූ ඔහු…

ඔබ අසූව දශකයේ හෝ අනූව දශකයේ යම් දිනයක උපත ලැබූවකු නම් රූපවාහිනී දෙබස් හඬ මුසු කළ ... Read more