නීතියේ දෙවඟනට නොපෙනෙනා කඳුළක්

නඩුවාර හත අටක් ඇදෙන අවනඩුවක් කිරි දරුවෝ ඉන ගහන් අම්මලා හැඬුවත් නීතියේ දෙවඟනට නොපෙනෙනා ... Read more
Tagged :

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශිෂ්‍යයෙකු ලෙස ඔබේ වගකීම…

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ගැටුමක සිදුවීමක් ගැන තලු මරමින් මාධ්‍ය කතා කරන පසුබිමක මේ ලිපිය ... Read more