අහස පැහැදිලිය, සරසවිය තුළ… නිදහසේ සරන්නට, අවැසි නුඹෙ අදිටනය…

ඒ මේ අත ඉගිල්ලුන කුරුල්ලන් රංචුවක්… සරසවියෙ අහස යට හමුවුණා අහම්බෙන්…   පුරුදු නැති අහස ... Read more
Tagged : / /