එති යති…

Share

එන්නන්ට යන්නන්ට

නැතුවා සේ

නිනවුවක්,

අවසරයෙන් ම

ඉන්ට ආවෝ

රහසේ

නො කියා ම

යන්ට වේදෝ…

 

ඉතිං

මතකයෝ

ඉඳිති හඬවති

බැරුවා සේ

හැර යාමක්,

 

යන්නන්ට ඉන්නන්ට

නො යන්ට

ඇවිටිලන අප

සැමදා

ඉන්ට ආවාදෝ?

 

image credits : http://i.imgur.com/JE7HeGs.jpg