එති යළි නොයති…

Share

එන්නන්ට

යන්නන්ට

දුන්නා නොවෙද

ඉසිඹුවක්…

 

සැබෑ ලෙසටම

ඉන්ට අවෝ..

නොයති හැරදා

බිඳ දමා සිතක්

 

උන් හිඳිති

සුව කරති

මතකයෙන් බිඳි

හදවතක්

 

කිසිදිනෙක නොඉල්ලන්

යන්නන්ට හිඳින ලෙස

ඉන්නන්ට ඉඩ දෙනුව

සදාකල් හිඳින්නට….

 

image credits: https://www.flickr.com/photos/camillelacroix/4108776109