දෙගෙඩියාව ….

Share

දෙනෙත අග පිරි
කඳුළු බිඳු වැල්
වැටුණි වත්සුනු
මකන රිසියෙන්…

ගොලු වු දෙකොපුල්
මැලව ඇත අද
අමාවක සඳ
නැගුන අයුරෙන් …

පැලදි මාල හත
සුදු ඔසරි පොට
පෙගී, පොඩිවි ඇත
සුසුම් ගුලි කර…

පෙම් කරපු හද
ලඟ නොමැත අද
පිස හරින්නට
වැටෙන කඳුළු හැම…

දෑගිලි එක් කර
පෝරුව මත හිඳ
බැඳුනි කිසිදින
නොපැතු හදකට…

පෙම් කරපු සිතටද,
නොකල සිතටද
පතන්නේ මතු
භව ලැබෙන ලෙස…

Image : http://www.stylecraze.com/articles/25-most-beautiful-indian-bridal-looks/