අයිතියක් නොමැති දා…

Share

අවාරේ ඇවිදින් ද
වියලිලා පොලොවත්
අහස අමනාපෙන් ද
නොමැත වැහි බිඳුවක්

හිරුත් තරහින් වගේ
අව්ව ගිනි සිළුවක්
වලාකුළු නෑවිදින්
සිටියා ද වරුවක්

මිරිඟුවට දෑතා පා
බොන්න දිය දෝතක්
අයිතියක් නොමැති දා
වැටුණා ද කඳුලක්

Image Courtesy : https://bit.ly/2Q1xNds

 
Tagged : /