සිහින අඳුරේ ගිල්වමි…

Share

රහස් අහසට පවසමි
සිහින අඳුරේ ගිල්වමි
සඳට පෙම් කවි නොලියමි
කඳුළු වල දුක සඟවමි

නුඹෙ හස කැන් දෙස බලා
මාත් තනිවම හිනැහුණා
නිහඬ පෙම මට ගතු කියා
මගෙ සිනහව හැංඟුවා

අයිතියක් නැතුවත් සදා
මාත් නුඹ හට පෙම් කළා
මිතුරුදම් රැකගනු සිතා
මගේ පෙම මිහිදන් කළා

Image Courtesy : https://bit.ly/2sjVJjk

 
Tagged : /