අයිතියක් නොමැති ක්‍රෂ් එකක්

Share

හිත ඇතුලෙ ආදරේ
මහමෙරක් වගේ ඇති
තාම හිත හඬනවා
ඒත් නුඹ දන්නෙ නැති

කෙලෙස හිත බැඳුණා ද
දුටු දිනම ඔබේ රුව
පෙම් කලා රහසේම
දුර හිදන් බලාගෙන

අන් සතුයි කියා නුඹ
දැනගත්තේ පසු කලෙක
ඒත් තවමත් සිතට
නුඹ ලඟයි පෙර සේම

නොදන්නෙමි කෙලෙසකද
පහදන්නෙ මගෙ සිතට
මුල් වරට බැඳි සෙනෙහෙ
අයිතියක් නොමැති බව

Image Courtesy: https://psiloveyou.xyz/6-things-everyone-should-know-if-they-have-a-crush-on-someone-b3a5faa8f062

 
Tagged : /