සිත ඉකි බිදිනා මේ රෑ යාමේ

Share

සිත ඉකි බිදිනා මේ රෑ යාමේ
කදුළ පමනක් රජ වන යාමේ
අදුරු යි පාලු යි මගෙ මුලු ලොව අද
අමාවක ද නොදැනේ

ජීවිත කුටියට පායා ආ සද
අදුරු වලාවක සැග ව ගියා ව ද
සිහිනය පමනක් ඉතිරි වෙලා

සිත ඉකි බිදිනා මෙ රෑ යමේ….

පුර හදක් වනු කෙලෙස මාහට
තවත් ලොවකට පායලා
පෙම් බදිමි මා අදුරු කුටියට
නෙතට කදුළක් තව එපා…//